Tikėjimo išpažinimas

Mūsų tikėjimo pagrindas yra Biblija (Šventasis Raštas). Mes tikime, kad ją unikaliai, pilnai ir žodžiu įkvėpė Dievas (ir tik Jis) ir kad Biblija yra galutinis autoritetas, sprendžiant tuos klausimus, kurie joje išdėstyti.

Mes tikime:

 1. Vienu tikru Dievu, amžinai egzistuojančiu trijuose asmenyse – Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje.
 2. Tobula Jėzaus Kristaus Dievybe, kuris Savo stebuklingu prasidėjimu iš Šventosios Dvasios ir gimimu iš nekaltos mergelės tapo žmogumi.
 3. Jėzaus Kristaus, asmens be nuodėmės mirtimi, kuria Jis Savo noru išpirko žmonių nuodėmes ir išgelbėjo visus, kurie Jį tiki.
 4. Fiziniu Jėzaus Kristaus prisikėlimu ir Jo su kūno įžengimu į dangų, kur Jis, vienintelis Dievo ir žmonių tarpininkas, nuolatos mus užtaria.
 5. Žmogaus sukūrimu pagal Dievo paveikslą ir jo istoriniu nuopuoliu į nuodėmę, dėl kurio visa žmonija yra pasmerkta, sugedusi savo prigimtimi ir todėl jai tapo būtina atgimti iš Šventosios Dvasios.
 6. Žmogaus išgelbėjimu vien Dievo malone, be jokių žmogaus pastangų, ne dėl jo gerumo ar religinių apeigų, kad malonė be jokio atlygio duodama tiems, kas tiki Jėzumi Kristumi kaip vieninteliu gelbėtoju.
 7. Privilegija tų, kurie yra atgimę iš Dievo Dvasios, kad jie gali būti tikri savo išgelbėjimu per Šventosios Dvasios liudijimą.
 8. Šventąja Dvasia, kuri atskleidžia ir šlovina Jėzų Kristų, kaip vienintelį žmonijos gelbėtoją. Šventąja Dvasia, kuri yra kiekviename tikinčiąjame ir įgalina jį tikėjimu ir ištverme nešti vaisių Dievo šlovei.
 9. Bažnyčia, Kristaus kūnu, kurio galva Jis yra ir kuri susideda iš visų gyvųjų ir mirusiųjų, kurie prisijungė prie Jo per gelbstintį tikėjimą; Jo žmonių subūrimu šlovinimui, dalyvavimui apeigose, Šventojo Rašto mokymuose ir žodiniame padrąsinime.
 10. Asmeniniu, matomu ir kūnišku Jėzaus Kristaus sugrįžimu šlovėje teisti gyvųjų ir mirusiųjų, suteikiant amžinąją šlovę ir palaiminimą tiems, kurie tikėjo ir amžinąjį pasmerkimą netikintiesiems.
 11. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymu visiems tikintiesiems skelbti evangeliją visame pasaulyje ir daryti mokiniais žmones iš visų tautų. Šiam paliepimui įvykdyti būtina visas žemiškas ir asmenines užgaidas visiškai patikėti tam,  kuris pamilo mus ir atidavė save už mus.”