Mūsų miestas

ŠEŠI POŽIŪRIAI Į MIESTĄ

Šie šeši požiūriai į miestą pagrįsti Timothy Keller https://timothykeller.com/author knyga Center Church http://www.timothykeller.com/books/center-church. Jie skirti sustoti ir apmąstyti savo požiūrį į miestą bei kokią tai įtaką daro mūsų tarnavimui mieste.

NINEVĖ

„Argi neturėčiau aš gailėtis Ninevės, to didžiojo miesto, kuriame yra daugiau negu 120 000 žmonių, nemokančių atskirti kairės nuo dešinės, ir daug galvijų?“ (Jon 4, 11)
Dievas rūpinasi mūsų miestais, nes jie pilni pražuvusių žmonių.
Galbūt tau miestai net nepatinka. Ar suvoki miestą kaip vietą, pilną pražuvusių žmonių, kuriuos reikia pasiekti, nes jie rūpi Dievui?

JERUZALĖ

„Viešpats didis ir labai vertas šlovės mūsų Dievo mieste. Jo šventasis kalnas, aukštas ir gražus, yra visos žemės džiaugsmas.“ (Ps 48, 2–3a)
Miestas gali kurti aplinką, tinkamą žmonių pažangai. Per Dievo malonę vietinės inovacijos gali pagerinti milijonų, gyvenančių miestuose ar net visame pasaulyje, gyvenimo kokybę.
Ar suvoki miestą kaip vietą, kurioje per Dievo malonę žmonės gali pasiekti didžių dalykų?

BABELIS

„Eime, – sakė jie, – pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių.“ (Pr 11, 4)
Miestas gali būti pripildytas tiek grožio, kad ima pats save garbinti ir žavisi savo pasiekimais.
Ar matai miestą kaip vietą, garbinančią ir gelbstinčią pačią save?

ĮTAKOS MIESTAI

„tapote pavyzdžiu visiems Makedonijos bei Achajos tikintiesiems. Mat iš jūsų pasklidęs Viešpaties žodis ne tik pagarsėjo Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur […]“ ( 1 Tes 1, 7 –8)
Apaštalas Paulius mato miestus kaip strateginius įtakos centrus sparčiam Evangelijos skleidimui.
Ar matai miestus kaip raktines vietas, turinčias įtakos Evangelijos plitimui?

TREMTIES MIESTAI

„Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jis ištrėmiau, ir melskitės už jį Viešpačiui, nes jo gerovė – jūsų gerovė.“ (Jer 29, 7)
Jėzaus sekėjai priklauso kitam miestui. Kol gyvena Žemėje, jie lyg tremtiniai. Jie gyvena kaip visaverčiai piliečiai, tačiau pirmiausia priklauso kitai Karalystei.
Ar jauti pagundą atsiriboti nuo savo miesto? Ar manai, kad verta prisidėti kuriant savo miesto gerovę?

PRIEBĖGOS MIESTAI

„Tie miestai bus prieglauda nuo keršytojo už kraują, kad žudikas nemirtų, kol nebus teistas bendrijos akivaizdoje.“ (Sk 35, 12)
Milijonai žmonių keliasi į miestus ieškodami geresnio gyvenimo. Kai kuriems ši svajonė išsipildo. Kiti miestuose patiria vienatvę, skurdą ir atskirtį.
Ar matai miestus kaip priebėgą svetimšaliams ir pažeidžiamiems žmonėms?

Biblijos eilutės teikiamos iš Lietuvos Bibilijos draugijos (LBD) vertimo.